De "Industriële emissies richtlijn" (ex ‘IPPC-richtlijn’)

De industriële emissies-richtlijn beoogt onder andere de preventie en de geïntegreerde vermindering te garanderen van de verontreiniging, afkomstig van een aantal industriële sectoren, waaronder de papiersector. Het belangrijkste middel waarover deze richtlijn beschikt, is het afleveren van geïntegreerde exploitatievergunningen, op basis van het concept van de beste beschikbare technologie. Voor de papiersector is er een referentiedocument dat de beste beschikbare technologieën bundelt (document BREF ‘papier’). Ten laatste in oktober 2007, zijn alle betrokken fabrieken geëxploiteerd geweest conform de principes van de richtlijn in het kader van de vorige IPPC-richtlijn, en in het bijzonder die van de voorkoming van verontreiniging, afvalvoorkoming en -beheer. De vastgestelde normen op het niveau van de installaties zijn bovendien sindsdien gebaseerd op de beste beschikbare technologieën waarbij men rekening houdt met plaatselijke omstandigheden en vooral de beperkingen van bestaande installaties. De opvolging van de lozingen is ook een belangrijk luik van de vergunningen.

De nieuwe IED richtlijn voorziet in een beduidend striktere toepassing van de emissiegrenswaarden gelinkt aan de best beschikbare technologieën. Deze worden voor de papiersector momenteel op Europees niveau geëvalueerd en moeten ten laatste in 2017 worden opgenomen in de vergunningen van de Europese pulp- en papierproducenten.

Het progressief aanwenden van de beste beschikbare technologieën in de papierprocédés betekent een drijvende kracht om de ecologische voetafdruk van de activiteiten uit de sector te beperken.

 
E-PRTR: Het Europees Register inzake de Uitstoot en Overbrenging van Verontreinigende Stoffen & het Europees Register inzake Broeikasgassen

De Europese verordening E-PRTR voert een geïntegreerd register in voor uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, in de vorm van een elektronische databank die toegankelijk is voor het grote publiek. Het E-PRTR vergemakkelijkt voor het publiek de toegang tot informatie over het leefmilieu. De uitstoot van CO2 door de bedrijven van de sector worden dus jaarlijks gepubliceerd in de nationale en Europese registers voor de uitstoot van broeikasgassen.

Naast de talrijke milieurapporten die aan de gewestelijke overheden in België overgemaakt worden, naast communicatie met de omwonenden en openbare verslagen uitgegeven onder de systemen voor milieubeheer, worden de prestaties van de Belgische papierfabrieken ook jaarlijks gepubliceerd in de Europese registers. Die registers bieden, op voorwaarde dat zij verstandig gebruikt worden, een interessante openheid over de invloed van de papierbedrijven op het leefmilieu.